O projekcie

Projekt „Adaptowana Aktywność Fizyczna – teoria i praktyka”
(Nr: FSS/2013/IIC/W/0020/U/0003) dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach działania Współpracy Instytucjonalnej.

Adaptowana aktywność fizyczna (APA) to rozwijająca się dyscyplina akademicka w Europie, która ma na celu poprawę jakości życia i samodzielności osób ze specjalnymi potrzebami. Liczba osób poruszających się na wózkach w grupie osób ze specjalnymi potrzebami jest wysoka i stale wzrasta. Celem projektu jest udział w zwiększeniu włączenia społecznego użytkowników wózków w Polsce i Islandii, poprzez szkolenie specjalistów, którzy odpowiadać będą za włączenie osób ze specjalnymi potrzebami w różnych obszarach aktywności fizycznej. Projekt realizowany będzie od lutego 2014 do grudnia 2015 przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF Warszawa) i University of Iceland (UI). Rezultaty projektu to: przeszkoleni studenci fizjoterapii i wychowania fizycznego, mobilność kadr, adaptacja polskiej i islandzkiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (International Physical Activity Questionnaires – IPAQ) dla osób na wózkach, strona www projektu, książka streszczeń z konferencji, tłumaczenie na języki polski i islandzki Wheelchair Skills Test (WST) Manual oraz przygotowanie płyty CD-Rom z rezultatami. Efekty te zostaną osiągnięte poprzez warsztaty/mobilność dla studentów, wizyty studyjne dla nauczycieli i konferencję. Projekt wpłynie na poprawę jakości kształcenia w AWF Warszawa i University of Iceland w Reykjavík oraz większe włączenie społeczne osób ze specjalnymi potrzebami. We wszystkich działaniach obydwie instytucje będą się wzajemnie wspierać.