Warsztaty

Aktywny uczestnik konferencji może wziąć udział w jednym z poniższych warsztatów. Kolejność wniesienia opłaty konferencyjnej będzie decydowała o udziale w warsztacie.

WARSZTAT I:
Wprowadzenie do uczenia się poprzez rozwiązywanie problemów (PBL)
/ język: angielski z tłumaczeniem symult. na polski / liczba osób: 30

WARSZTAT II:
Uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów (PBL) w praktyce
/ język: angielski / liczba osób: 30

kuisma_www
/ dr Raija Kuisma

Celem warsztatu jest ułatwienie zrozumienia PBL (Problem Based Learning) w praktyce poprzez wykorzystanie w trakcie warsztatu zasad PBL. Warsztat będzie angażował nauczycieli jako mediatorów w proces PBL. Dodatkowo omówione zostaną zasady i teorie PBL. Warsztat rozpocznie się od wprowadzenia do problemu związanego z praktyką fizjoterapeutyczną. Uczestnicy będą pracowali z tym problemem stosując procesy powszechnie stosowane w programach PBL. Nauczyciele będą w roli uczących się, a następnie wezmą udział w warsztacie dla studentów (warsztat II) starając się wykorzystać nowo nabyte umiejętności w zakresie PBL.

WARSZTAT III:
Obecne trendy fizjoterapii w ortopedii. Zastosowanie technik tkanek miękkich w leczeniu dysfunkcji mięśniowo-powięziowych.

balik_www   manka_www

/ mgr Z. Grzegorz Balik i mgr Jacek Mańka
/ język: polski / liczba osób: 30

Manipulacja w terapii manualnej jest leczeniem odruchowym przez zastosowanie impulsu ruchowego w granicach fizjologicznego zakresu ruchu. Ten szybki manewr stosujemy według wskazań tylko w sytuacji stwierdzonego zablokowania stawu a nie hipomobilności tego stawu. Manipulacja radykalnie przywraca możliwości ruchowe zablokowanego stawu. Różnorodność technik i techniki manipulacyjne szczególnie długodźwigniowe budzą często kontrowersje. Podczas warsztatów opisane zostaną zjawiska tensegracji, biotensegracji, mechanotransdukcji i pełzania w odniesieniu do pracy z tkanką łączną. Szczególny nacisk zostanie położony na struktury mięśniowo-powięziowe jako przyczynę wielu dolegliwości bólowych i zaburzeń w obrębie aparatu ruchu. W oparciu o koncepcje wybranych Metod Terapeutycznych (Anatomy Trains, GDS, Fascial Distortion Model – FDM), zademonstrowane będą różne Techniki Tkanek Miękkich.

WARSZTAT IV:
Konwergencja i kompleksowość metod stosowanych w fizjoterapii neurologicznej

krawczyk_www   stepien_www

/ dr Maciej Krawczyk i dr Agnieszka Stępień
/ język: polski / liczba osób: 30

W swej istocie, fizjoterapia neurologiczna zajmuje się nauczaniem, reedukacją lub podtrzymywaniem szeroko rozumianych funkcji ciała i aktywności motorycznych poprzez stymulowanie zmian w układzie nerwowym. Lepsze poznanie mechanizmów kontroli nerwowej pozwoliło zdefiniować niezbędny zakres oddziaływań (głównie fizycznych) dla realizacji optymalnych celów, które stawiają sobie chorzy i fizjoterapeuci. Z drugiej strony podmiotowość leczenia zmusza do maksymalizowania dążeń czyli do skrajnego dostosowywania środków i technik do deficytów i potrzeb konkretnego pacjenta. Autorzy warsztatu zademonstrują na konkretnych przykładach klinicznych (choroby nerwowo-mięśniowe i choroby ośrodkowego układu nerwowego) przenikanie się poszczególnych koncepcji neurofizjologicznych oraz technik manualnych na poziomie analizy dysfunkcji, planowania a przede wszystkim prowadzonego leczenia. Autorzy postarają się wykazać na powyższych przykładach chorych konieczność koncentrowania się na rozwiązywaniu lokalnych problemów (np. stawowych, mięśniowych, wzrokowych) jako częstym warunku reedukacji aktywności bardziej złożonych (oraz odwrotnej zależności).

WARSZTAT V:
Najnowsze metody fizjoterapii w pediatrii

kloze_www   stepkowska_www   suchocka_www

/ dr Anna Kloze, dr Jolanta Stępowska i dr Joanna Suchocka
/ język: polski / liczba osób: 30

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami oceny funkcjonowania ruchowego małego dziecka, charakterystyka założeń koncepcji NDT-Bobath w powiązaniu ze stymulacją wielozmysłową oraz przedstawienie możliwości kształtowania prawidłowego wzorca postawy w oparciu o trójpłaszczyznową manualną terapię opracowaną przez Barbarę Zukumft-Huber. Kluczem do optymalnego wsparcia zaburzonego rozwoju psychomotorycznego jest wczesna ocena dysfunkcji OUN oraz wczesna interwencja fizjoterapeutyczna. Badania prowadzone nad rozwojem spontanicznej, generowanej endogenicznie przez młody OUN aktywności ruchowej już od 8 tygodnia życia płodowego człowieka pozwalają na lepsze rozumienie procesu kontroli ruchowej oraz przyczyn i zaburzeń jakości nieprawidłowych wzorców postawy i ruchu.